Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Regler för utdelande av Ålands Brand- och räddningsförbunds förtjänstmedalj

Medaljen kan utdelas efter anhållan från medlem till förbundets styrelse eller på styrelsens eget initiativ för långvarigt, minst 25 år, arbete till fromma för det åländska brand- och räddningsväsendet.

Speciellt rådigt ingripande för att rädda liv eller egendom av stor betydelse, kan också efter framställan till styrelsen berättiga att erhålla medaljen med undantag av vad som sägs i 1 mom.

Sedan förslag om tilldelandet av förtjänstmedaljen inkommit till ÅBF, besluter styrelsen härom vartill erfordras tre fjärdedels majoritet. Efter det styrelsen fattat beslut om tilldelandet av tecknet utfärdas åt den belönade diplom.

Den belönades fullständiga namn, födelsetid och hemort, antecknas i ÅBF:s förtjänstmedaljregister.

ÅBF styrelse fastställer lösen för förtjänstmedalj. För tilldelad förtjänstmedalj erlägger den medlem som gjort förslaget härom lösen. Styrelsen kan efter prövning fritaga medlem från erläggandet av lösen för tecknet.

Reglerna antagna av styrelsen den 7 april 2010.

Anhållan om medalj

Kallelser

Senaste alarmen

Ett fel har uppstått. Vänligen försök igen senare.