Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Stadgar     

Nuvarande stadgar i pdf

Förslag på nya stadgar (2015) i PDF


NUVARANDE STADGAR:
1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Ålands Brand- och Räddningsförbund rf. Föreningen benämns i dessa stadgar som förbund. Förbundets hemort är Mariehamn och verksamhetsområdet innefattar hela landskapet Åland. Förbundet är svenskspråkigt med svenska som protokoll- och förhandlingsspråk.


2 § Syfte

Förbundets syfte är att i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de
farosituationer som uppstår både i normala förhållanden och undantags förhållanden.
Förbundets uppgift är att utveckla brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet och
räddningstjänsten.


3 § Verksamhetsformer

För att förverkliga sitt syfte;

1) stöder förbundet sina medlemmar för att förverkliga förbundets mål;

2) samarbetar förbundet med statens ämbetsverk, landskapsregeringen, kommunerna, brand- och räddningskårerna, olika intresseorganisationer, försäkringsbolag och övriga samfund;

3) idkar förbundet sådan upplysnings- och informationsverksamhet som syftar till att förebygga och bemästra olycks- och katastrofsituationer;

4) ger förbundet hjälp och vägledning åt kommunala myndigheter, industri- affärs- och fastighetsbolag samt föreningar och samfund;

5) utbildar förbundet personer som verkar inom branschen eller som kommer att verka inom branschen;

6) vägleder och stöder branschens föreningsarbete innefattande dess ungdoms- och damarbete;

7) väcker förbundet intresse för att sprida information om räddningsbranschen.


4 § Medlemskap

Förbundets styrelse kan som ordinarie medlem godkänna på området verksam kommun, inregistrerad förening eller rättsgiltig sammanslutning som verkar för förbundets verksamhetsområde eller del därav och till vars syfte hör räddningsbranschens befrämjande.

Förbundsstyrelsen kan som understödande medlem godkänna rättsgiltig sammanslutning eller privat person som vill stöda förbundets verksamhet och som förbinder sig att betala den fastställda medlemsavgiften.

Till hedersmedlem kan förbundet på styrelsens förslag kalla person, som förtjänstfullt befrämjat räddningsbranschen.

5 § Medlems utträde

Medlem som önskar utträda ur förbundet bör skriftligen meddela därom till styrelsen eller dess ordförande. Medlem kan även vid förbundsmöte meddela om sitt utträde varefter det antecknas i protokollet. Utträdande medlem bör likväl erlägga sin medlemsavgift för det år, under vilket utträdet sker. En medlems uppsägningstid är sex månader.

Medlem kan på framställan av styrelsen uteslutas medelst beslut på förbundsmöte, ifall medlem till väsentliga delar låtit bli att uppfylla de förpliktelser som han förbundit sig att uppfylla mot förbundet, eller om medlem genom sitt förfarande i eller utanför förbundet väsentligt skadat förbundet.

Understödande medlem anses utesluten medelst styrelsens beslut om medlemsavgift inte betalas inom ett kalenderår.


6 § Medlemsavgifter

Ordinarie och understödande medlem skall betala medlemsavgift till förbundet. Medlemsavgiftens storlek fastställs årligen på ordinarie förbundsmöte för det följande kalenderåret.

Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.


7 § Övriga inkomster samt förmögenhet

Förbundet kan, ifall vederbörligt tillstånd erhålls, föranstalta insamlingar, ordna fester och lotterier samt mottaga donationer, understöd och testamenten, bedriva till räddningsbranschen hörande publicerings- och förmedlingsverksamhet samt för sin verksamhet anskaffa och äga lös och fast egendom.

Förbundets syfte är inte att skaffa sina medlemmar ekonomisk fördel eller vinning.


8 § Verksamhetsorgan

Förbundets verksamhetsorgan är förbundsmöten och styrelsen.


9 § Förbundsmöten

Förbundet sammankommer årligen till två ordinarie förbundsmöten, vårmötet och höstmötet. Vårmötet hålles i mars eller april månad samt höstmötet oktober eller november månad. Förbundsmöten sammankallas av styrelsen. Varje medlem har en röst vid respektive möte. Rösträtten får användas av representant som av medlem erhållit fullmakt därtill . Representant med fullmakt får inte representera flere medlemmar.
Övriga mötesdeltagare har yttranderätt men inte rösträtt.

Verksamhetsåret följer kalenderåret.

10 § Ordinarie förbundsmöten


Vid vårmötet behandlas följande ärenden:

1) Väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare.
2) Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet.
3) Föredras styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.
4) Föredras bokslutet för föregående år samt revisorernas berättelse.
5) Fattas beslut om fastställande av bokslutet.
6) Fattas beslut om ansvarsfrihet.
7) Fattas beslut om medlemsavgifterna för det följande kalenderåret.
8) Behandlas i möteskallelsen nämnda övriga ärenden.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

1) Väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare.
2) Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet.
3) Fattas beslut om mötesarvoden för verksamhetsorganen och arvoden för funktionärer och revisorerna för ett verksamhetsår.
4) Fastställes verksamhets- och budgetdirektiv för det följande kalenderåret.
5) Väljs styrelsens ordförande för ett verksamhetsår.
6) Väljs för två verksamhetsår styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter i stället för de som är i tur att avgå. Därtill väljs till utgången av pågående verksamhetsperiod erforderliga nya medlemmar för att ersätta de platser i styrelsen som blivit lediga.
7) Väljs en revisor och en verksamhetsgranskare samt suppleanter för dem för ett verksamhetsår.
8) Behandlas i möteskallelsen nämnda övriga ärenden.

Möteskallelsen sker genom brev till samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet.

Ärende som medlem önskar att skall behandlas vid förbundsmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast 3 veckor innan mötet.

11 § Extraordinarie förbundsmöte

Extraordinarie förbundsmöte hålls då styrelsen anser det behövligt eller då minst en tiondel av förbundets röstberättigade medlemmar skriftligen anhåller därom hos styrelsen och samtidigt meddelar vilket ärende som skall behandlas.

Kallelsen till extraordinarie förbundsmöte sker på samma sätt som kallelse till ordinarie förbundsmöten.


12 § Styrelsen

Till styrelsen hör ordföranden och sex övriga ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter. Anställd vid förbundet kan inte vara medlem i styrelsen. Ordförande väljs av förbundsmötet för ett verksamhetsår i sänder, styrelsemedlemmarna jämte deras personliga suppleanter väljs av förbundsmötet för två verksamhetsår i sänder. Vid varje verksamhetsårs slut avgår från styrelsen hälften av de ordinarie medlemmarna jämte deras personliga suppleanter, det första verksamhetsåret efter lottning. Styrelsen kan utökas med en representant från vardera dam- och ungdomssektionen som sektionerna själva utser inom sig.

Styrelsen väljer inom sig viceordförande för ett verksamhetsår i sänder . Styrelsen utser sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennes förfall viceordföranden. Styrelsen skall sammankallas om minst tre styrelsemedlemmar kräver det.

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen bestämmer arbetsutskottets arbetsuppgift.

Styrelsen kan utse en damsektion och en ungdomssektion. Damsektionen handhar verksamhet som speciellt riktar sig mot medlemskårernas damavdelningar. Ungdomssektionen handhar förbundets ungdomsverksamhet.

Damsektionen och ungdomssektionen utser vardera inom sig en representant med suppleant som fullvärdiga medlemmar till styrelsen.
Verksamhetsledaren och utbildningsledarendeltar i styrelsens sammanträden.

Styrelsen kan till sin hjälp kalla sakkunniga och tillsätta utskott och bestämma deras uppgifter.

13 § Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att:

1) Fatta beslut i sådana frågor som hör till förbundets verksamhet och som förbundsmöte bestämt att styrelsen skall avgöra och fatta beslut om.
2) Leda förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsmötets beslut så att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppnås.
3) Utveckla förbundets verksamhet.
4) Förbereda de ärenden som skall behandlas på förbundsmöte.
5) Sammankalla förbundsmöte.
6) Förbereda förbundets verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för förbundsmötet.
7) Fastställa förbundets verksamhetsplan och budget enligt förbundsmötets direktiv.
8) Uppta nödvändiga lån och krediter som behövs för verksamheten.
9) Tillsätta förbundets verksamhetsledare och övriga funktionärer.
10) Tillsätta behövliga utskott.
11) Uppgöra instruktioner för förbundets organ, personal och funktionärer.
12) Föreslå för förbundsmöte de personer som skall kallas till hedersmedlem samt behandla och bevilja ansökningar om förtjänsttecken.
13) Behandla övriga ärenden som hör till förbundets verksamhet och avge utlåtanden till myndigheter samt representera förbundet.


14 § Tecknande av förbundets namn

Förbundets namn tecknas av ordföranden ensam eller viceordföranden tillsammans med en styrelsemedlem eller verksamhetsledaren. Styrelsen kan genom beslut ge andra rätt att i enskilda fall teckna förbundets namn.


15 § Räkenskaper

Förbundets räkenskaper avslutas kalenderårsvis. Bokslut skall tillställas revisorerna senast 15 februari. Revisorerna skall avge sitt skriftliga utlåtande senast inom utgången av februari månad.


16 § Röstning

Då det på verksamhetsorganens möten framförs mer än ett förslag som vunnitunderstöd, förrättas de erforderliga omröstningarna öppet. Personval förrättas med slutna sedlar.

Då rösterna faller jämnt vinner det förslag som ordföranden understöder, vid val avgör dock lotten.


17 § Ändring av stadgarna

Beslut om att ändra dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande förbundsmöten. Mellan mötena skall minst en månad förlöpa.

Förslag om stadgeändring skall vid båda mötena omfattas av minst 3/4 av de avgivna rösterna. Vid det senare mötet skall förslaget till ändring godkännas utan korrigering, för att stadgeändring skall träda i kraft.


18 § Upplösande av förbundet

Beslut om att upplösa förbundet och upphörandet av dess verksamhet skall fattas i den ordning som i 17§ stadgas om ändring av stadgar.

Vid beslut om att upplösa förbundet eller då förbundet upphör skall samtidigt bestämmas på vilket sätt dess tillgångar skall användas för att befrämja förbundets mål.


19 § Erhållna medlemsrättigheter tryggas.

 

Stadgarna godkända i Lemland 27 april 2012.

Ovanstående stadgar registrerade enligt justitieministeriets beslut 2012

Föreningens registernummer är 144274.

Stadgarna i PDF-form

Kallelser

Senaste alarmen

Ett fel har uppstått. Vänligen försök igen senare.